بهزیست

شرکت صنایع غذایی مهسا پدیده نوین، یک شرکت در شهر تهران
که تولید کننده ظروف زیست تخریب پذیر گیاهی به علامت به
زیست میباشد.
این شرکت نه تنها به موضوع تغییرات اقلیمی و پسماند توجه
ویژهای دارد بلکه هدف اصلی این شرکت از تولید ظروف گیاهی
سلامت مصرف کننده میباشد.

نمایش 1–6 از 21 نتیجه